Μέσα από αυτό τον δικτυακό τόπο πραγματοποιείται η υποστήριξη των συμμετεχόντων στην έρευνα που πραγματοποιείται για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Μπορείτε να βρείτε στις «Συχνές Ερωτήσεις» σχετικές οδηγίες σε ότι αφορά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τη χρήση των συστημάτων που υποστηρίζουν την έρευνα για τη συλλογή των στοιχείων Ε&Α. Για να υποβάλετε τα δικά σας ερωτήματα επιλέξτε «Υποβολή Αιτήματος» αφού πρώτα κάνετε login χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που σας δόθηκαν για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).