Συχνές Ερωτήσεις: Καινοτομία
Οργανωσιακή Καινοτομία
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:37 AM

Οργανωσιακή καινοτομία είναι η εφαρμογή μίας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της γνώσης), στην οργάνωση της εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από την επιχείρηση.

Η καινοτομία αυτή οφείλει να είναι το αποτέλεσμα στρατηγικών αποφάσεων της διοίκησης της επιχείρησης. Οι συγχωνεύσεις ή οι εξαγορές εξαιρούνται, ακόμη κι αν υλοποιούνται για πρώτη φορά.

Εξετάζονται οι ακόλουθες οργανωσιακές μέθοδοι:

  • Νέες επιχειρησιακές πρακτικές για οργανωσιακές διαδικασίες (π.χ. διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναδιοργάνωση επιχείρησης, διαχείριση γνώσης, λιτή παραγωγή (lean production), διαχείριση ποιότητας κ.ά.)
  • Νέες μέθοδοι οργάνωσης εργασίας και λήψης αποφάσεων (χρήση για πρώτη φορά π.χ. νέου συστήματος καταμερισμού των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων, ομαδικής εργασίας, αποκέντρωσης, ενοποίησης ή διάσπασης τμημάτων, συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.ά.)
  • Νέες μεθόδοι οργάνωσης εξωτερικών σχέσεων με άλλες επιχειρήσεις ή δημόσιους οργανισμούς (εφαρμογή για πρώτη φορά π.χ. συνεργασιών, εταιρικών σχέσεων, εξωτερικής ανάθεσης ή υπεργολαβίας κ.ά.)

 

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).