Συχνές Ερωτήσεις
Προώθηση Ερωτηματολογίου σε άλλο άτομο
Posted by Αγάθη Μπελούλη on 10 March 2017 01:57 PM
Η πρόσκληση είναι ατομική. Συνεπώς παρακαλούμε μην προωθήσετε την πρόσκληση σας σε άλλο άτομο. Αν αφορά συνάδελφο σας, που συμμετείχε στη Δράση Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρία, θα έχει παραλάβει πρόσκληση μας.
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).