Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Δεν καταλαβαίνω τις σημάνσεις που έχουν τα ερωτηματολόγια (ενεργό, ανενεργό, κενό κλπ.)
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 14 November 2012 10:37 AM

Τα ερωτηματολόγια σηματοδοτούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Έρευνα (Ενεργό/Ανενεργό) και με τη φάση συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου (Κενό/Μη Ολοκληρωμένο/Ολοκληρωμένο).

Η Έρευνα θεωρείται:

  • Ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια που διενεργείται και τα ερωτηματολόγια είναι ανοιχτά προς συμπλήρωση και 
  • Ανενεργή όταν ολοκληρωθεί. 

Το εκάστοτε Ερωτηματολόγιο θεωρείται:

  • Κενό όταν δεν έχει συμπληρωθεί καθόλου από το φορέα, 
  • Μη Ολοκληρωμένο όταν ο φορέας έχει συμπληρώσει κάποιες τιμές αλλά δεν το έχει υποβάλει και 
  • Ολοκληρωμένο όταν ο φορέας έχει συμπληρώσει όλες τις τιμές και έχει κάνει την υποβολή του
(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).