RSS Feed
Συχνές Ερωτήσεις
 


Η έρευνα και πειραματική ανάπτυξη (Ε&Α) περιλαμβάνει τη δημιουργική και συστηματική εργασία με στόχο την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης για το ανθρώπινο είδος, τον πολιτισμό και την κοινωνία και την επινόηση νέων εφαρμ...
Οι δραστηριότητες μετά την καινοτομία είναι όλη η προσπάθεια που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για τους χρήστες μιας καινοτομίας μετά την υλοποίησή της, αλλά μέσα στην περίοδο παρατήρησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες του μάρκετινγκ, η κατά...
Στη διαχείριση της καινοτομίας περιλαμβάνονται όλες οι συστηματικές δραστηριότητες για τον σχεδιασμό, τη διεύθυνση και τον έλεγχο των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων που διατίθενται για την καινοτομία. Εδώ περιλαμβάνεται και ο τρόπος με τον οποίο καταν...
Περιλαμβάνονται εδώ η αγορά, η μίσθωση ή η απόκτηση κτιρίων, μηχανημάτων, εξοπλισμού ή η παραγωγή με ίδιους πόρους τέτοιων αγαθών για ίδια χρήση. Η απόκτηση ή η μίσθωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελούν καινοτομική δραστηριότητα αυτέ...
Στις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού και βάσεων δεδομένων περιλαμβάνονται: * Η ανάπτυξη μέσα στην επιχείρηση και η αγορά λογισμικού υπολογιστών, οι περιγραφές των προγραμμάτων και το υποστηρικτικό υλικό, που αφορά τόσο τα συστήματα όσο και τις ...
Στις δραστηριότητες κατάρτισης των εργαζομένων περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που πληρώνονται ή επιδοτούνται από την επιχείρηση, για να αναπτυχθούν η γνώση και οι δεξιότητες που απαιτούνται για το συγκεκριμένο επάγγελμα, την απασχόληση ή τα καθ...
Στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ) περιλαμβάνονται η προστασία ή εκμετάλλευση της γνώσης, που δημιουργείται συχνά μέσω έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης (Ε&Α), η ανάπτυξη λογισμικού και η μηχανική, η σχεδίαση και οι ...
Στις δραστηριότητες μάρκετινγκ και εδραίωσης επωνυμίας περιλαμβάνονται η έρευνα αγοράς και η δοκιμή στην αγορά, οι μέθοδοι τιμολόγησης, η τοποθέτηση και η προώθηση προϊόντος, η διαφήμιση προϊόντος, η προώθηση προϊόντων σε εμπορικές εκθέσεις και η ανάπτ...
Η μηχανική (engineering), η σχεδίαση και οι άλλες δημιουργικές εργασίες καλύπτουν τις πειραματικές και δημιουργικές δραστηριότητες που μπορεί να είναι στενά συνδεδεμένες με την έρευνα και πειραματική ανάπτυξη (Ε&Α), αλλά δεν πληρούν και τα πέντε κριτήρ...
Τα ά έ (Big Data) δημιουργούνται από δραστηριότητες που διεξάγονται ηλεκτρονικά και από επικοινωνίες μεταξύ μηχανών (π.χ. δεδομένα που παράγονται από δραστηριότητες μέσων κοινωνικών δικτύωσης, από παραγωγικές διαδικασίες, κ.λπ.). Τα κύρια χαρακτηριστικ...
Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να δείτε επεξηγηματικές οδηγίες προς τις έ ή σχετικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας για την Καινοτομία.
Στο προσωπικό Ε&Α καταγράφονται ό ό, ό ό ί ύ (ό, ό ό ό ό), ά ά ί ή &. Σύμφωνα με τις μεθοδολογικές οδηγίες της Eurostat και του ΟΟΣΑ (Frascati Manual) ως προσωπικό Ε&Α δεν θεωρούνται μόνο οι ερευνητές, αλλά όλα τα πρόσωπα που συμβάλλουν άμεσα (π....
Οι δαπάνες E&A αναφέρονται ως εσωτερικές δαπάνες (intramural expenditure) και αφορούν σε δραστηριότητες Ε&Α που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του φορέα, ως μέρος των πάγιων δραστηριοτήτων του, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων, ή μετά από...
Οι δαπάνες που πραγματοποίησε η επιχείρησή σας τα κατά τη διάρκεια ενός έτους για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις της αναφέρονται ως εσωτερικές δαπάνες (intramural expenditure) και αφορούν σε δραστηριότητες Ε&Α που πραγματοποιού...
Ως προσωπικό απασχολούμενο σε δραστηριότητες Ε&Α δεν θεωρούνται μόνο οι ερευνητές, αλλά όλα τα πρόσωπα που συμβάλλουν άμεσα στην πραγματοποίησή τους (π.χ. τεχνικοί, εργάτες, παρασκευαστές, προγραμματιστές, διοικητικοί κ.λπ.), χωρίς τη συμμετοχή των οπο...
Εφόσον λάβατε το σύνδεσμο του ερωτηματολογίου και εισέλθετε στην αρχική σελίδα, επιλέγετε το κουμπί \"ό\" κάτω δεξιά για να ξεκινήσετε την απάντηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.
Οι στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης (στατιστικές Ε&Α) καταγράφουν όλες τις δραστηριότητες Ε">Frascati [1][1] [2] που ακολουθείται στην παραγωγή στατιστικών Ε&Α, η Έρευνα και Ανάπτυξη περιλαμβάνει τη δημιουργική και συστηματική εργασία που αναλαμβάνετα...
Στο εγχειρίδιο Frascati Manual αναφέρονται τα εξής παραδείγματα δραστηριοτήτων Ε&Α (R&D) στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα. * R&D που σχετίζεται με ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και υπηρεσίες ασφάλισης, που συνδέονται με το Διαδίκτυο και εφ...
Στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού οποιαδήποτε δραστηριότητα (π.χ. μια προσθήκη/αλλαγή σε ένα υπάρχον πρόγραμμα ή σύστημα) είναι Ε&Α εάν και μόνο περιλαμβάνει _επιστημονική ή/και τεχνολογική πρόοδο η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου γνώσης...
Εξωτερικοί συνεργάτες, δηλ. προσωπικό άλλου φορέα, που χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του φορέα σας για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Ε&Α, θα πρέπει να δηλωθεί στην ερώτηση 1 - 'On-site εξωτερικοί συνεργάτες (που εργάζονται στις εγκαταστάσεις του φορέα ...
Δημοφιλή 
 
Νέα Άρθρα 
 
Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).