Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Μπορώ να αλλάξω τις απαντήσεις μου σε ερωτηματολόγιο που έχω υποβάλει;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 14 November 2012 10:42 AM
Όχι! Μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου δεν είναι δυνατή η αλλαγή των απαντήσεών σας.
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).