Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Έχω μια ερώτηση που δεν καλύπτεται ήδη στις συχνές ερωτήσεις. Τι κάνω;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 14 November 2012 11:03 AM
Καταθέστε την ερώτηση σας επιλέγοντας "Υποβολή Αιτήματος".
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).