Προσωπικό ΔΕΠ που πραγματοποιεί έρευνα εκτός επιχορηγούμενων προγραμμάτων, θεωρείται ότι αμείβεται για την έρευνα αυτή;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 19 December 2012 05:10 PM
Προσωπικό ΔΕΠ που πραγματοποιεί έρευνα εκτός επιχορηγούμενων προγραμμάτων αλλά ως μέρος των εκπαιδευτικών του καθηκόντων και υποχρεώσεων όσο και ως ουσιαστικής απαίτησης ακαδημαϊκής εξέλιξης χωρίς επιπλέον της κανονικής μισθοδοσίας (μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού), θεωρείται ότι είναι αμειβόμενο για έρευνα. 
(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).