Σε ποιο έτος πρέπει να καταμετρηθούν οι δαπάνες συμβάσεων που έληξαν σε προηγούμενο έτος από αυτό στο οποίο πληρώθηκαν;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 21 January 2013 11:39 AM
Οι δαπάνες για συμβάσεις με απασχολούμενους σε Ε&Α που έχουν λήξει σε προηγούμενο έτος από το έτος στο οποίο πληρώθηκαν, θα πρέπει να καταμετρηθούν στο έτος στο οποίο πραγματοποιήθηκαν/πληρώθηκαν. Π.χ. το κόστος σύμβασης ερευνητή στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος το οποίο 'έτρεξε' το έτος 2010 και για το οποίο ο ερευνητής πληρώθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο μέσα στο 2011 θα πρέπει να καταμετρηθεί στο 2011.
(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful