Πώς θα γίνει η καταμέτρηση προσωπικό που απασχολείται με Ε&Α σε εθελοντική βάση;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 21 January 2013 11:45 AM
Ερευνητές ή άλλο προσωπικό που απασχολούνται σε δραστηριότητες Ε&Α σε εθελοντική βάση ή με άλλη μορφή άμισθης εργασίας, θα πρέπει να δηλωθούν στην κατηγορία 'Μη αμειβόμενο προσωπικό Ε&Α' της ερώτησης Β.1.
(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful