Επιχορηγούμενη και μη-επιχορηγούμενη έρευνα - Πώς γίνεται ο διαχωρισμός; Πρέπει να καλυφθούν και τα δύο είδη έρευνας;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 25 January 2013 02:55 PM
Η έρευνα που πραγματοποιείται για τις δαπάνες και το προσωπικό που απασχολείται σε Ε&Α σε φορείς της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτει α) την επιχορηγούμενη έρευνα, δηλ. την έρευνα που πραγματοποιείται στα πλαίσια ερευνητικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, και β) τη μη-επιχορηγούμενη που πραγματοποιείται από το προσωπικό του φορέα ως μέρος των καθηκόντων τους και καλύπτεται από την τακτική τους μισθοδοσία. Για τη δεύτερη περίπτωση, τη μη-επιχορηγούμενη έρευνα, θα πρέπει να γίνουν κάποιες παραδοχές ως προς το ποσοστό του χρόνου των απασχολούμενων που αφιερώνουν σε ερευνητική δραστηριότητα προκειμένου να γίνει μια εκτίμηση του μέρους της τακτικής μισθοδοσίας που αφιερώνεται σε μη-επιχορηγούμενη έρευνα. 
(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).