Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία για το επίπεδο σπουδών, το φύλο, την ηλικία, κτλ. του προσωπικού Ε&Α. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 30 January 2013 11:36 AM

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει λεπτομερής διαθέσιμη πληροφορία για το επίπεδο σπουδών ή το φύλο ή την ηλικία του Προσωπικού Ε&Α, αλλά υπάρχουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία (δηλ. συνολικός αριθμός ατόμων προσωπικού Ε&Α), κρίνεται σκόπιμο να προβείτε σε εκτιμήσεις των επιμέρους αναλυτικών στοιχείων. 

Είναι κατανοητό ότι ο τρόπος αυτός δεν είναι ο ακριβέστερος, ωστόσο εξασφαλίζει την πληρότητα των στοιχείων που θα διαβιβαστούν στη Eurostat και τους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς. Εάν δεν αθροίζουν όλες οι υποκατηγορίες στα σύνολα, τα στοιχεία δεν μπορούν να αποσταλούν στη Eurostat, και θα χρειαστεί να εφαρμοστεί μαθηματικό μοντέλο προκειμένου να συμπληρωθούν οι μη-διαθέσιμες / κενές τιμές.

Ο γενικός κανόνας που ισχύει για τις εκτιμήσεις είναι ότι όσο πιο κοντά στην πηγή της πληροφορίας γίνονται, τόσο πιο ακριβείς είναι. Επομένως παρακαλούμε να φροντίσετε τα στοιχεία που υποβάλλεται να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή και πλήρη. 

Επίσης είναι ευκαιρία με τη συλλογή αυτή να διαμορφώσετε τα συστήματά σας ώστε να καταγράφουν την πληροφορία που ζητείται σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 753/2004.  

   (2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful