Εάν ένας ερευνητής έχει διπλή ιθαγένεια, σε ποια κατηγορία θα πρέπει να καταχωρηθεί στην Ερώτηση Β.4;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 30 January 2013 11:39 AM

Στην περίπτωση όπου ένας ερευνητής έχει διπλή ιθαγένεια (citizenship), παρακαλούμε να γίνει η καταχώρηση του ερευνητή σε μία από τις κατηγορίες 'Ελληνική', 'Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ', 'Άλλες ευρωπαϊκές χώρες', 'Βόρεια Αμερική', 'Κεντρική και Νότια Αμερική', 'Ασία', 'Αφρική', 'Άλλη ιθαγένεια' με βάση τη χώρα γέννησής του

Οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιθαγένειας διαφέρουν από χώρα σε χώρα, με τα επικρατέστερα κριτήρια να είναι α) η χώρα γέννησης, β) η χώρα πολιτογράφησης. Για τις ανάγκες αυτού του ερωτηματολογίου, και προκειμένου να υπάρξει κοινή προσέγγιση στις απαντήσεις, παρακαλούμε επιλέξτε την κατηγορία ιθαγένειας με βάση τη χώρα γέννησης.  

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).