Ερευνητική δραστηριότητα που χρηματοδοτείται από μη-κρατική πηγή χρειάζεται να συμπεριληφθεί στα στοιχεία;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 30 January 2013 05:44 PM

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι δραστηριότητες Ε&Α ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους. 

Είναι δηλαδή πιθανόν στον φορέα σας να υλοποιούνται τέτοιες δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από επιχειρήσεις, κτλ. Αναλυτικά όλες οι πηγές χρηματοδότησης αναγράφονται στην ερώτηση Γ.2 όπου σας ζητείται να κατανείμετε το σύνολο των εσωτερικών δαπανών Ε&Α κατά πηγή χρηματοδότησης.

(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful