Οι συμβασιούχοι που απασχολούνται στον φορέα θεωρούνται προσωπικό του φορέα ή εξωτερικοί συνεργάτες;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 31 January 2013 11:10 AM

Για την περίπτωση των συμβασιούχων πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους συμβασιούχους αορίστου χρόνου και τους συμβασιούχους μίσθωσης έργου. Η πρώτη κατηγορία των συμβασιούχων αορίστου χρόνου θεωρείται προσωπικό του φορέα, και επομένως θα πρέπει να καταμετρηθεί στην κατηγορία ' Προσωπικό της επιχείρησης' στην ερώτηση Β.1 και αντίστοιχα η μισθοδοσία του να συμπεριληφθεί στην κατηγορία 'Κόστος προσωπικού της επιχείρησης που απασχολείται σε Ε&Α' της ερώτησης Γ.1.

Το προσωπικό που απασχολείται στον φορέα με σύμβαση μίσθωσης έργου, θα πρέπει να καταμετρηθεί στην κατηγορία 'On-site εξωτερικοί συνεργάτες' της ερώτησης Β.1 και αντίστοιχα η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατηγορία ' Κόστος on-site εξωτερικών συνεργατών που απασχολείται σε Ε&Α'.

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).