Ερευνητική δραστηριότητα που δεν εντάσσεται σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα στοιχεία δαπανών και προσωπικού του ερωτηματολογίου;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 31 January 2013 12:13 PM

Ερευνητική δραστηριότητα που δεν εντάσσεται σε κάποιο χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα αλλά πραγματοποιείται από προσωπικό του φορέα ως μέρος των καθηκόντων τους θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα στοιχεία προσωπικού και δαπανών που συλλέγονται με το ερωτηματολόγιο. 

Γενικά ισχύει ότι τα στοιχεία που συλλέγονται με το ερωτηματολόγιο για τις δαπάνες και το προσωπικό που απασχολείται σε Ε&Α καλύπτει α) την επιχορηγούμενη έρευνα, δηλ. την έρευνα που πραγματοποιείται στα πλαίσια ερευνητικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, και β) τη μη-επιχορηγούμενη που πραγματοποιείται από το προσωπικό του φορέα ως μέρος των καθηκόντων τους και καλύπτεται από την τακτική τους μισθοδοσία. Για τη δεύτερη περίπτωση, τη μη-επιχορηγούμενη έρευνα, θα πρέπει να γίνουν κάποιες παραδοχές ως προς το ποσοστό του χρόνου των απασχολούμενων που αφιερώνουν σε ερευνητική δραστηριότητα προκειμένου να γίνει μια εκτίμηση του μέρους της τακτικής μισθοδοσίας που αφιερώνεται σε μη-επιχορηγούμενη έρευνα. 

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful