Συχνές Ερωτήσεις
Εξωτερικοί συνεργάτες / προσωπικό άλλων φορέων που πραγματοποιούν ερευνητική δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις του φορέα μας πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 31 January 2013 04:41 PM

Εξωτερικοί συνεργάτες, δηλ. προσωπικό άλλου φορέα, που χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του φορέα σας για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Ε&Α, θα πρέπει να δηλωθεί στην ερώτηση Β1 - 'On-site εξωτερικοί συνεργάτες (που εργάζονται στις εγκαταστάσεις του φορέα σας) οι οποίοι αμείβονται για αυτές τις δραστηριότητες από άλλον φορέα/επιχείρηση'. 

Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού ΔΕΝ θα καταμετρηθεί στο δικό σας ερωτηματολόγιο. Οι μόνες εσωτερικές (intramural) δαπάνες που βαρύνουν τον φορέα σας και που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού είναι οι δαπάνες κεφαλαίου για α) γη και κτίρια και β) όργανα και εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

(4 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).