Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Θα θέλαμε να κρατήσουμε αρχείο των στοιχείων που υποβάλαμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 01 February 2013 04:19 PM

Αφού υποβάλετε το ερωτηματολόγιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που σας δόθηκαν για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, να κάνετε log-in στη σελίδα http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/erotimatologia, και να επιλέξετε 'Προεπισκόπηση ερωτηματολογίου'. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να κατεβάσετε (download) σε μορφή Excel όλα τα στοιχεία που υποβάλατε προκειμένου να τα κρατήσετε στο αρχείο σας.

Μελλοντικά, όταν θα κληθείτε να υποβάλετε πάλι στοιχεία για επόμενα έτη, θα είναι δυνατή η προεπισκόπηση των στοιχείων παρελθόντων ετών. Με αυτό τον τρόπο, και εφόσον κάνετε log-in με τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς, θα είναι δυνατό να δείτε το ιστορικό όλων σας των απαντήσεων.   

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).