Τι ΔΕΝ είναι Ε&Α;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 13 November 2012 09:59 AM

Για σκοπούς συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, η E&A πρέπει να διαχωρίζεται από ένα ευρύ φάσμα παρεμφερών δραστηριοτήτων με σημαντική επιστημονική και τεχνολογική βάση. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι στενά συνδεδεμένες με την E&A όσον αφορά τους μηχανισμούς, τους θεσμούς και το προσωπικό, πρέπει όμως, όσο είναι δυνατό, να μην υπολογιστούν στην καταγραφή των στοιχείων που αφορούν την E&A.

Στη συνέχεια παρατίθενται παραδείγματα εργασιών που δεν αποτελούν E&A, εκτός φυσικά εάν διενεργούνται αποκλειστικά ή πρωτίστως στα πλαίσια μιας ερευνητικής δραστηριότητας:

  • Η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η απλή συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία στατιστικών στοιχείων γύρω από φυσικά ή κοινωνικά φαινόμενα (π.χ. έρευνες αγοράς, τριμηνιαίες έρευνες για την ανεργία, τοπογραφικές χαρτογραφήσεις ρουτίνας, γεωλογικές, υδρολογικές και μετεωρολογικές μετρήσεις ρουτίνας κλπ.) χωρίς περαιτέρω εμβάθυνση.
  • Η εκπόνηση μελετών με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Η εκπόνηση μελετών όπου γίνεται απλή εφαρμογή ήδη προϋπάρχουσας γνώσης, π.χ. μηχανολογικές μελέτες κατασκευών, μελέτες σκοπιμότητας κλπ.
  • Η παροχή επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών πληροφόρησης, π.χ. υπηρεσίες βιβλιογραφίας.
  • Η δοκιμή και τυποποίηση, δηλαδή η συντήρηση των εθνικών προτύπων, η διακρίβωση των δευτερευόντων προτύπων και η δοκιμή και ανάλυση ρουτίνας των υλικών, συστατικών, προϊόντων, διαδικασιών κλπ.
  • Ο απλός ποιοτικός έλεγχος.
  • Η καθημερινή εφαρμογή της εξειδικευμένης ιατρικής γνώσης.
  • Η διενέργεια εργασιών διοικητικής και νομικής φύσεως σε σχέση με την εξασφάλιση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών.
  • Η συνηθισμένη ανάπτυξη λογισμικού και άλλες συναφείς εργασίες, όπως η υποστήριξη υφιστάμενων συστημάτων, η μετατροπή και/ή μετάφραση γλωσσών προγραμματισμού, η προσαρμογή του υπάρχοντος λογισμικού, η διόρθωση προβλημάτων ή σφαλμάτων σε συστήματα και η ετοιμασία εγχειριδίων χρήστη.
(18 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful