Συχνές Ερωτήσεις
Έρευνα και Ανάπτυξη στις Επιχειρήσεις
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 14 May 2013 03:03 PM

Τι είναι Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) 

Οι στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης (στατιστικές Ε&Α) καταγράφουν όλες τις δραστηριότητες Ε&Α ενός φορέα είτε αυτές εντάσσονται στις πάγιες / συνήθεις δραστηριότητές του είτε πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κάποιου έργου ή προγράμματος, είτε γίνονται για λογαριασμό τρίτων φορέων είτε τέλος με αναθέσεις του φορέα σε άλλους φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις, ιδιώτες συνεργάτες, κ.λπ.).

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati[1] που ακολουθείται στην παραγωγή στατιστικών Ε&Α, η Έρευνα και Ανάπτυξη περιλαμβάνει τη δημιουργική και συστηματική εργασία που αναλαμβάνεται προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης της ανθρωπότητας, του πολιτισμού και της κοινωνίας, και να επινοηθούν νέες  εφαρμογές της διαθέσιμης γνώσης.

Με τον όρο Ε&Α καλύπτονται τρεις δραστηριότητες: η βασική έρευνα, η εφαρμοσμένη έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη.

Βασική έρευνα: πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται με κύριο σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης  για τα υποκείμενα θεμελιώδη χαρακτηριστικά φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να αποβλέπει σε συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση.

Εφαρμοσμένη έρευνα: πρωτότυπη έρευνα που αναλαμβάνεται με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης. Είναι ωστόσο, προσανατολισμένη κυρίως προς έναν συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό ή στόχο.

Πειραματική ανάπτυξη: συστηματική εργασία, η οποία αντλεί από τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από την έρευνα και την πρακτική εμπειρία και παράγει πρόσθετη γνώση και η οποία προσανατολίζεται στην παραγωγή νέων, προϊόντων ή διαδικασιών ή στη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων ή διαδικασιών.

Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται είτε σε ένα αγαθό είτε σε μία υπηρεσία. Με τον όρο “διαδικασία” νοείται ο μετασχηματισμός εισροών (inputs) σε εκροές (outputs), συμπεριλαμβανομένης της παράδοσής τους, ή σε οργανωσιακές δομές ή πρακτικές.

Οι στατιστικές Ε&Α καλύπτουν όχι μόνο τις δραστηριότητες Ε&Α που υλοποιούνται σε τυπικούς ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα ή διακριτά τμήματα Ε&Α αλλά ευρύτερα όλες τις δραστηριότητες Ε&Α που υλοποιούνται σε φορείς ή τμήματα που υλοποιούν παράλληλα και άλλες δραστηριότητες. Ωστόσο, για να χαρακτηρισθεί μια δραστηριότητα ως Ε&Α θα πρέπει να στοχεύει σε νέα ευρήματα, να βασίζεται σε πρωτότυπες μη προφανείς ιδέες και υποθέσεις, τα αποτελέσματά της να εμπεριέχουν έναν βαθμό αβεβαιότητας, να είναι συστηματική με την έννοια του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των ενεργειών και της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων,  και να οδηγεί σε αποτελέσματα που μπορούν να αναπαραχθούν. 

Εντοπισμός δραστηριοτήτων Ε&Α

  • Όταν ο κύριος στόχος των δραστηριοτήτων είναι να γίνουν περαιτέρω τεχνικές βελτιώσεις σε προϊόντα ή διαδικασίες, τότε οι σχετικές εργασίες θεωρούνται Ε&Α. Εάν τα προϊόντα ή οι διαδικασίες έχουν ήδη αναπτυχθεί και ο κύριος στόχος είναι να αναπτυχθεί η αγορά ή να γίνει ο σχεδιασμός της παραγωγής ή να βελτιωθεί ένα υπάρχον σύστημα παραγωγής ή ελέγχου έτσι ώστε να λειτουργεί  χωρίς προβλήματα, τότε οι εργασίες αυτές δεν είναι πλέον Ε&Α.
  • Δραστηριότητες ρουτίνας για εργαστηριακούς ελέγχους, έλεγχο ποιότητας, τεχνική υποστήριξη κ.α. δεν είναι Ε&Α, εκτός εάν αποτελούν μέρος ενός έργου Ε&Α. Για παράδειγμα, οι εβδομαδιαίες εξετάσεις αίματος για την παρακολούθηση της πορείας ενός ασθενή μεταχειρουργικά δεν θεωρούνται Ε&Α. Αντιθέτως, είναι Ε&Α όταν γίνονται στο πλαίσιο μελέτης που περιλαμβάνει την ανάλυση δεδομένων προκειμένου να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση για την καταλληλότητα μιας νέας ιατρικής μεθόδου σε σχέση με άλλες παραδοσιακές.
  • Δραστηριότητες Ε&Α εντοπίζονται και στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού, των υπηρεσιών, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Ένα κύριο και πρακτικό γνώρισμα που μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τις δραστηριότητες Ε&Α είναι η παρουσία ενός αξιόλογου στοιχείου πρωτοτυπίας ή καινοτομίας ως προς το αντικείμενο ή και τη μεθοδολογία. Άλλα κριτήρια είναι η απασχόληση διδακτόρων, η συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, η παραγωγή δημοσιεύσεων, η παραγωγή πρωτοτύπων.

Παραδείγματα για τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων Ε&Α από άλλες δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε εδώ.[1] Frascati Manual (2015): Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris.

(6 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful