Συχνές Ερωτήσεις
Παραδείγματα δραστηριοτήτων Ε&Α στον Τραπεζικό και Ασφαλιστικό τομέα
Posted by Μαρία Κωνσταντίνου on 15 May 2013 11:26 AM

Στο εγχειρίδιο Frascati Manual αναφέρονται τα εξής παραδείγματα δραστηριοτήτων Ε&Α (R&D) στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα.

  • R&D που σχετίζεται με ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και υπηρεσίες ασφάλισης, που συνδέονται με το Διαδίκτυο και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • Πειραματική ανάπτυξη νέου λογισμικού για τραπεζικές υπηρεσίες πρόσβασης από το σπίτι (home banking),
  • Μαθηματική έρευνα σχετικά με την οικονομική ανάλυση ρίσκου,
  • Ανάπτυξη μοντέλων κινδύνου για την πιστωτική πολιτική,
  • Ανάπτυξη τεχνικών για την διερεύνηση καταναλωτικής συμπεριφοράς με σκοπό τη δημιουργία νέων τύπων λογαριασμών και τραπεζικών υπηρεσιών,
  • Έρευνα για τον εντοπισμό νέων κινδύνων ή νέα χαρακτηριστικά του κινδύνου που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις ασφαλιστικές συμβάσεις.
  • Έρευνα για κοινωνικά φαινόμενα με επιπτώσεις στη νέα είδη ασφάλισης (υγείας, συνταξιοδότησης, κ.λπ.), όπως την ασφαλιστική κάλυψη για μη-καπνιστές.
  • R&D που σχετίζονται με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες νέων ή σηµαντικά βελτιωμένων (νέες έννοιες για λογαριασμούς, δάνεια, ασφάλειες και εξοικονόμηση μέσα).

Επίσης, ένα ακόμη παράδειγμα ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι η συμμετοχή του φορέα σε ερευνητικά προγράμματα με ευρωπαϊκή ή εθνική χρηματοδότηση όπως το FP7, FP6, ΕΣΠΑ, προγράμματα της ΓΓΕΤ κτλ.

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: