Συχνές Ερωτήσεις: Τομέας Επιχειρήσεων
Τι θεωρείται Ε&Α (R&D) για τις ‘Μεταλλευτικές’ εταιρείες ή εταιρείες ‘Εξόρυξης’ ?
Posted by Μαρία Κωνσταντίνου on 05 June 2013 10:38 AM

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati (παράγραφος 2.3.3), οι δραστηριότητες Ε&Α στον τομέα των μεταλλευτικών εξορύξεων περιλαμβάνουν: 

α) την ανάπτυξη νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων μεθόδων, τεχνικών ή εξοπλισμού που μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε από τα στάδια της συλλογής στοιχείων, της μελέτης, επεξεργασίας ή και της ερμηνείας αυτών.  

β) οποιαδήποτε δραστηριότητα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα στο επιστημονικό πεδίο των γεωλογικών φαινομένων.

Διερευνητικές γεωτρήσεις με σκοπό απλά την αξιολόγηση των πόρων ενός αποθέματος δεν θα πρέπει να θεωρηθούν Ε&Α εφόσον δεν υποστηρίζουν τις παραπάνω δραστηριότητες.

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).