Συχνές Ερωτήσεις
Καινοτομία στις Επιχειρήσεις
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:08 AM

Μία καινοτομία στις επιχειρήσεις είναι ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν (αγαθό ή υπηρεσία) ή επιχειρησιακή διαδικασία (ή συνδυασμός των δύο) που διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα προϊόντα ή τις προηγούμενες επιχειρησιακές διαδικασίες της επιχείρησης και εισήχθη στην αγορά ή τέθηκε σε λειτουργία από την επιχείρηση.

Η υιοθέτηση ενός νέου ή βελτιωμένου προϊόντος ή επιχειρησιακής διαδικασίας από μια επιχείρηση που αποτελεί μέρος ενός ομίλου επιχειρήσεων συνιστά καινοτομία, ακόμα και αν το νέο ή βελτιωμένο προϊόν ή επιχειρησιακή διαδικασία εισήχθη στην αγορά ή τέθηκε σε λειτουργία από άλλες επιχειρήσεις εντός του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η υιοθέτηση, από μια θυγατρική επιχείρηση, μιας νέας επιχειρησιακής διαδικασίας που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τη μητρική επιχείρηση, είναι καινοτομία για τη θυγατρική επιχείρηση. Αλλά, η υιοθέτηση ενός νέου ή βελτιωμένου προϊόντος ή επιχειρησιακής διαδικασίας, που χρησιμοποιούνταν ήδη σε μια διαφορετική διεύθυνση ή τμήμα της ίδιας επιχείρησης, δεν συνιστά καινοτομία.

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful