Συχνές Ερωτήσεις
Ορισμός Καινοτομίας
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:08 AM

Καινοτομία είναι η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) ή η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας, οργανωτικής μεθόδου ή μεθόδου μάρκετινγκ από μία επιχείρηση.

Η καινοτομία πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ή προοριζόμενες χρήσεις που θεωρούνται νέες ή παρέχουν μία σημαντική βελτίωση σε ό,τι χρησιμοποιούσε ή πωλούσε πριν η επιχείρηση.

Η ελάχιστη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί μία αλλαγή στα προϊόντα ή τις διαδικασίες ή τις μεθόδους μίας επιχείρησης ως καινοτομία είναι να είναι νέα ή σημαντικά βελτιωμένη για την επιχείρηση.

Η προϋπόθεση αυτή επιτρέπει την παραγωγή προϊόντων ή εφαρμογή διαδικασιών/μεθόδων που έχουν αρχικά αναπτυχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ή άλλου κλάδου δραστηριότητας, αρκεί να χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά από την επιχείρηση αυτή.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα μίας καινοτομίας είναι ότι πρέπει να έχει υλοποιηθεί. Ένα νέο ή σημαντικά βελτιωμένο προϊόν υλοποιείται όταν εισάγεται στην αγορά. Νέες διαδικασίες, μέθοδοι μάρκετινγκ και οργανωτικές μέθοδοι υλοποιούνται όταν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται στις εργασίες της επιχείρησης.

Διακρίνονται οι ακόλουθοι τέσσερεις τύποι καινοτομίας:

(α) Καινοτομία προϊόντος: νέα/σημαντικά βελτιωμένα αγαθά ή υπηρεσίες

(β) Καινοτομία διαδικασίας: νέες/σημαντικά βελτιωμένες μέθοδοι παραγωγής ή διανομής/παράδοσης προϊόντων

(γ) Οργανωσιακή καινοτομία: νέες/σημαντικά βελτιωμένες οργανωσιακές μέθοδοι που αφορούν στις επιχειρησιακές πρακτικές ή στην οργάνωση της εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης

(δ) Καινοτομία μάρκετινγκ: νέες/σημαντικά βελτιωμένες μέθοδοι μάρκετινγκ που αφορούν στον σχεδιασμό και στην συσκευασία ή στην προώθηση και τοποθέτηση ή στην τιμολόγηση του προϊόντος

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).