Συχνές Ερωτήσεις
Καινοτομία Προϊόντος
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:09 AM

Καινοτομία προϊόντος είναι η εισαγωγή στην αγορά ενός προϊόντος που είναι είτε νέο είτε σημαντικά βελτιωμένο ως προς τα χαρακτηριστικά του ή τις προοριζόμενες χρήσεις του.

Περιλαμβάνονται σημαντικές βελτιώσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, τα συστατικά και τα υλικά, το ενσωματωμένο λογισμικό, την φιλικότητα προς τον χρήστη και άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται είτε σε ένα αγαθό είτε σε μία υπηρεσία.

Ένα αγαθό είναι συνήθως ένα απτό αντικείμενο, όπως ένα έπιπλο, μία συσκευή, μία κάμερα στο κινητό τηλέφωνο, ένα φορητό MP3, ένα σύστημα GPS, ένα συσκευασμένο λογισμικό, ή ακόμη και λογισμικά, μουσική, ταινίες που διατίθενται μέσω διαδικτύου.

Μία υπηρεσία είναι συνήθως άυλη, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, η ασφάλιση, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι αερομεταφορές, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.

Η απλή μεταπώληση νέων αγαθών, καθώς και οι αλλαγές καινοτομιών καθαρά αισθητικού χαρακτήρα εξαιρούνται.

 

Οι καινοτομίες προϊόντος (νέου ή βελτιωμένου) πρέπει να είναι νέες για την επιχείρηση αλλά όχι απαραιτήτως για τον κλάδο ή την αγορά. Μπορεί να αφορούν σε αγαθά ή υπηρεσίες που είναι εντελώς καινούργια για την αγορά της επιχείρησης ή σε αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν σημαντικά βελτιωθεί ή μπορεί να αφορούν σε προϊόντα που έχουν αρχικά αναπτυχθεί από άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς αλλά χρησιμοποιούνται/πωλούνται για πρώτη φορά από την επιχείρηση.

Τα ακόλουθα εξαιρούνται από τις καινοτομίες προϊόντος:

  • Μικρές αλλαγές ή βελτιώσεις
  • Αναβαθμίσεις ρουτίνας.
  • Αλλαγές προϊόντος καθαρά αισθητικού χαρακτήρα
  • Εποχικές και περιοδικές αλλαγές (όπως τα εποχικά είδη, η μόδα στον ρουχισμό).
  • Προσαρμογή προϊόντος για έναν μόνο πελάτη (παραγωγή επί παραγγελία), η οποία δεν περιλαμβάνει σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα προϊόντα που κατασκευάζονται για άλλους πελάτες.
  • Αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος, οι οποίες δεν τροποποιούν τα λειτουργικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά του.
  • Η απλή μεταπώληση νέων αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται από άλλες επιχειρήσεις (ενώ τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται και παράγονται από εξωτερικούς συνεργάτες για την επιχείρηση αποτελούν καινοτομία).

 

Στις ακόλουθες παραγράφους παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα καινοτομίας προϊόντος. Σημειώνεται ότι τα παραδείγματα αυτά είναι ενδεικτικά και δεν εξαντλούν τις καινοτομίες που μπορεί να εισάγει μία επιχείρηση. Μπορούν όμως να βοηθήσουν στον εντοπισμό παρόμοιων τύπων καινοτομίας και παρουσιάζονται για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών.

(α) Παραδείγματα νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αγαθών

(β) Παραδείγματα νέων ή σημαντικά βελτιωμένων υπηρεσιών

 

(4 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).