Συχνές Ερωτήσεις: Καινοτομία
Καινοτομία Διαδικασίας
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:33 AM

Καινοτομία διαδικασίας είναι η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου διανομής ή δραστηριότητας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση.

Περιλαμβάνονται σημαντικές βελτιώσεις στις τεχνικές, τον εξοπλισμό ή/και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση σε αυτές τις διαδικασίες.

Οι διαδικασίες/μέθοδοι που εξετάζονται ομαδοποιούνται ως εξής:

  • Μέθοδοι κατασκευής ή παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών
  • Μέθοδοι εφοδιαστικής (logistics), μέθοδοι παράδοσης ή διανομής των αγαθών ή των υπηρεσιών
  • Δραστηριότητες υποστήριξης των διαδικασιών, όπως συστήματα συντήρησης ή εφαρμογές προμηθειών, λογιστικής ή πληροφορικής

 

Καινοτομία διαδικασίας είναι η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου διανομής ή δραστηριότητας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή σας.

Περιλαμβάνονται νέες ή σημαντικά βελτιωμένες μέθοδοι παραγωγής ως προς τις τεχνικές, τον εξοπλισμό ή/και το λογισμικό που χρησιμοποιούν με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι μέθοδοι αυτές μπορεί να αφορούν τα εξής: εφοδιαστική (logistics), συστήματα παράδοσης και διανομής, υποστήριξη παραγωγής, συντήρηση / αγορά εξοπλισμού, συστήματα λογιστικής.

Τα ακόλουθα εξαιρούνται από τις καινοτομίες διαδικασίας:

  • Μικρές αλλαγές ή βελτιώσεις
  • Αύξηση παραγωγής με την προσθήκη νέων συστημάτων που είναι παρόμοια με αυτά που ήδη χρησιμοποιούνται
  • Διακοπή χρήσης μίας διαδικασίας/μεθόδου

 

Στις ακόλουθες παραγράφους παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα καινοτομίας διαδικασίας. Σημειώνεται ότι τα παραδείγματα αυτά είναι ενδεικτικά και δεν εξαντλούν τις καινοτομίες που μπορεί να εισάγει μία επιχείρηση. Μπορούν όμως να βοηθήσουν στον εντοπισμό παρόμοιων τύπων καινοτομίας και παρουσιάζονται για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών.

(α) Παραδείγματα καινοτόμων μεθόδων για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών

(β) Παραδείγματα καινοτόμων μεθόδων εφοδιαστικής, παράδοσης και διανομής

(γ) Παραδείγματα καινοτόμων μεθόδων υποστήριξης

 

 

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).