Συχνές Ερωτήσεις: Καινοτομία
Καινοτομία Επιχειρησιακής Διαδικασίας
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:33 AM

 

Μια καινοτομία επιχειρησιακής διαδικασίας είναι μια νέα ή βελτιωμένη επιχειρησιακή διαδικασία που τέθηκε σε λειτουργία από την επιχείρηση, και η οποία διαφέρει σημαντικά από τις προηγούμενες επιχειρησιακές διαδικασίες της επιχείρησης. Στα χαρακτηριστικά μιας βελτιωμένης λειτουργίας της επιχείρησης περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, η απόδοση των πόρων, η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα και η προσιτότητα και η ευκολία και χρηστικότητα για όσους εμπλέκονται στην επιχειρησιακή διαδικασία είτε ως εξωτερικοί είτε ως εσωτερικοί στην επιχείρηση. Οι καινοτομίες επιχειρησιακής διαδικασίας υλοποιούνται όταν χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση στις εσωτερικές ή στις εξωστρεφείς λειτουργίες της. Στις καινοτομίες επιχειρησιακής διαδικασίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες λειτουργικές κατηγορίες:

  • παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών
  • διανομή και εφοδιασμός
  • μάρκετινγκ και πωλήσεις
  • συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών
  • διοικητικές υπηρεσίες και διοίκηση
  • ανάπτυξη προϊόντος και επιχειρησιακής διαδικασίας.

Παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών: Δραστηριότητες που μετασχηματίζουν τις εισροές σε αγαθά ή υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η μηχανική και οι σχετικές τεχνικές δοκιμές, δραστηριότητες ανάλυσης και πιστοποίησης για την υποστήριξη της παραγωγής.

Διανομή και εφοδιασμός: Σε αυτήν τη λειτουργία περιλαμβάνονται:

α) Μεταφορές και διανομή υπηρεσιών

β) Αποθήκευση

γ) Επεξεργασία παραγγελιών.

Μάρκετινγκ και πωλήσεις: Σε αυτήν τη λειτουργία περιλαμβάνονται:

α) Μέθοδοι εμπορικής προώθησης, στις οποίες περιλαμβάνονται η διαφήμιση (προώθηση προϊόντος και τοποθέτηση, συσκευασία των προϊόντων), η άμεση εμπορική προώθηση (τηλεπωλήσεις), οι εκθέσεις και πανηγύρεις, η έρευνα αγοράς και λοιπές δραστηριότητες για την ανάπτυξη νέων αγορών

β) Στρατηγικές και μέθοδοι τιμολόγησης

γ) Δραστηριότητες πώλησης και εξυπηρέτησης μετά την πώληση, μεταξύ των οποίων η λειτουργία γραφείου υποστήριξης, άλλη υποστήριξη πελατών και δραστηριότητες διαχείρισης των σχέσεων με τον πελάτη.

Συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών: Στη συντήρηση και την παροχή συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαμβάνονται:

α) υλισμικό (hardware) και λογισμικό (software)

β) επεξεργασία δεδομένων και βάσεις δεδομένων

γ) συντήρηση και επισκευή

δ) υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και λοιπές δραστηριότητες πληροφορικής που σχετίζονται με υπολογιστές.

Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να υποστηρίζονται από ξεχωριστό τμήμα μιας επιχείρησης ή από τμήματα που είναι υπεύθυνα για άλλες λειτουργίες.

Διοικητικές υπηρεσίες και διοίκηση: Στις λειτουργίες αυτές περιλαμβάνονται:

α) η στρατηγική και γενική διοίκηση της επιχείρησης (διαλειτουργική λήψη αποφάσεων), συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας οργάνωσης της εργασίας

β) η εταιρική διακυβέρνηση (νομικό τμήμα, τμήμα σχεδιασμού και τμήμα δημοσίων σχέσεων)

γ) η λογιστική, η τήρηση λογιστικών βιβλίων, ο λογιστικός έλεγχος, πληρωμές και λοιπές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες ασφάλισης

δ) η διαχείριση ανθρώπινων πόρων (κατάρτιση και εκπαίδευση, πρόσληψη προσωπικού, οργάνωση του εργασιακού χώρου, παροχή έκτακτου προσωπικού, διαχείριση μισθοδοσίας, ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες)

ε) οι προμήθειες

στ) η διαχείριση των εξωτερικών σχέσεων με προμηθευτές, ενώσεις κλπ.

Ανάπτυξη προϊόντος και επιχειρησιακής διαδικασίας: Δραστηριότητες για την οριοθέτηση, τον ορισμό, την ανάπτυξη ή την προσαρμογή των προϊόντων ή των επιχειρησιακών διαδικασιών μιας επιχείρησης. Η λειτουργία αυτή μπορεί να υποστηρίζεται με συστηματικό τρόπο ή ad hoc και μπορεί να λαμβάνει χώρα μέσα στην επιχείρηση ή να έχει ανατεθεί σε εξωτερικές πηγές. Την αρμοδιότητα για αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να έχει ξεχωριστό τμήμα της επιχείρησης ή τμήματα υπεύθυνα για άλλες λειτουργίες, π.χ. για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών.

Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, η απόδοση των πόρων, η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα, η προσιτότητα, η ευκολία και η χρηστικότητα για όσους συμμετέχουν στην επιχειρησιακή διαδικασία, είτε ως εξωτερικοί είτε ως εσωτερικοί στην επιχείρηση.

Τόσο οι νέες όσο και οι βελτιωμένες επιχειρησιακές διαδικασίες μπορεί να έχουν ως αφετηρία τους στόχους για την υλοποίηση επιχειρησιακών στρατηγικών, τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των συνθηκών εργασίας ή τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Μια καινοτομία επιχειρησιακής διαδικασίας μπορεί να αφορά βελτιώσεις σε μια ή περισσότερες πτυχές μιας και μόνο λειτουργίας της επιχείρησης ή σε συνδυασμούς διαφορετικών επιχειρησιακών λειτουργιών. Μπορεί να αφορούν την υιοθέτηση από την επιχείρηση νέων ή βελτιωμένων επιχειρησιακών υπηρεσιών που ανατέθηκαν σε εξωτερικό ανάδοχο, όπως για παράδειγμα μπορεί να συμβαίνει με τα συστήματα λογιστικής ή ανθρώπινων πόρων.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και πρακτικές διαπερνούν όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση διεργασιών και διαδικασιών, για την προσθήκη λειτουργιών σε υπάρχουσες διαδικασίες και για να καταστήσουν δυνατή την πώληση διαδικασιών ως υπηρεσίες. Η υλοποίηση των καινοτομιών επιχειρησιακής διαδικασίας είναι, επομένως, συνήθως συνυφασμένη με την υιοθέτηση και την τροποποίηση ψηφιακών τεχνολογιών.

Τι δεν συνιστά καινοτομία επιχειρησιακής διαδικασίας

  • Αν δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις, οι συγχωνεύσεις ή η εξαγορά άλλων επιχειρήσεων δεν είναι καινοτομίες επιχειρησιακής διαδικασίας αυτές καθεαυτές. Ωστόσο, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές μπορούν να αποτελέσουν προωθητικό παράγοντα για καινοτομίες επιχειρησιακής διαδικασίας, αν η επιχείρηση αναπτύσσει ή αποδέχεται μια νέα επιχειρησιακή διαδικασία ως αποτέλεσμα συγχώνευσης ή με σκοπό τη μεγαλύτερη επιτυχία της συγχώνευσης ή της εξαγοράς.
  • Η παύση της χρήσης μια επιχειρησιακής διαδικασίας, η παύση των εξωτερικών αναθέσεων σε ανάδοχους μιας επιχειρησιακής διαδικασίας ή η απόσυρση ενός προϊόντος από την αγορά δεν είναι καινοτομίες. Όμως, η πρώτη υλοποίηση της επιχειρησιακής διαδικασίας που καθορίζει πότε μια δραστηριότητα θα πρέπει να παύσει, θα μπορούσε να πληροί τις απαιτήσεις της καινοτομίας.
  • Μια αλλαγή στις τιμές εξαιτίας εξωτερικά καθορισμένων παραγόντων είναι απίθανο να αποτελεί καινοτομία. Για παράδειγμα, καινοτομία δεν εμφανίζεται όταν κατασκευάζεται το ίδιο μοντέλο ενός κινητού τηλεφώνου και πωλείται σε χαμηλότερη τιμή, απλά γιατί έχει πέσει η τιμή ενός μικροκυκλώματος επεξεργαστή εικόνας.
Η διατύπωση μιας νέας εταιρικής ή διοικητικής στρατηγικής δεν είναι καινοτομία αν δεν εφαρμοστεί. Επιπλέον, η αλλαγή σε μια επιχειρησιακή διαδικασία δεν είναι καινοτομία αν βρίσκεται ήδη σε χρήση στην ίδια μορφή σε άλλα τμήματα της επιχείρησης.
(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).