Συχνές Ερωτήσεις: Καινοτομία
Παραδείγματα καινοτόμων μεθόδων για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:34 AM
  • Εγκατάσταση νέας ή σημαντικά βελτιωμένης τεχνολογίας παραγωγής, όπως  η χρήση αυτοματοποιημένου εξοπλισμόυ ή οι τεχνολογίες αισθητήρων που βελτιώνουν την ακρίβεια της διαδικασίας
  • Νέος εξοπλισμός που απαιτείται για την παραγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων
  • Υποστήριξη παραγωγής με την χρήση υπολογιστών ή άλλης τεχνολογίας με σκοπό την αύξηση των ερευνητικών δυνατοτήτων, όπως ο εξοπλισμός για βιοανάλυση
  • Πιο αποτελεσματικές διαδικασίες που μειώνουν τις απαιτήσεις υλικών ή ενέργειας ανά μονάδα παραγωγής
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).