Συχνές Ερωτήσεις: Καινοτομία
Παραδείγματα καινοτόμων μεθόδων εφοδιαστικής, παράδοσης και διανομής
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:35 AM
  • Εισαγωγή της Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (Radio Frequency Identification Technology) για τον εντοπισμό και τη μοναδική ταυτοποίηση των προϊόντων ενός οργανισμού κατά μήκος της εφοδιαστικής του αλυσίδας
  • Συστήματα εντοπισμού GPS για την μεταφορά εξοπλισμού
  • Αυτόματη λήψη πληροφορίας από τους προμηθευτές με την χρήση ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφορίας
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).