Συχνές Ερωτήσεις: Καινοτομία
Παραδείγματα καινοτόμων μεθόδων υποστήριξης
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:36 AM
  • Εισαγωγή λογισμικού για τον εντοπισμό βέλτιστων διαδρομών παράδοσης
  • Νέο ή σημαντικά βελτιωμένο λογισμικό για τα συστήματα αγοράς, συντήρησης και λογιστικής
(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).