Συχνές Ερωτήσεις: Καινοτομία
Καινοτομικές Δραστηριότητες (των Επιχειρήσεων)
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:38 AM

 

Στις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων περιλαμβάνεται κάθε αναπτυξιακή, χρηματοοικονομική και εμπορική δραστηριότητα που αναλαμβάνει μια επιχείρηση με στόχο να οδηγήσει σε καινοτομία για την επιχείρηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • δραστηριότητες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης (Ε&Α)
  • δραστηριότητες μηχανικής, σχεδίασης και άλλες δημιουργικές εργασίες
  • δραστηριότητες μάρκετινγκ και εδραίωσης επωνυμίας
  • δραστηριότητες που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ)
  • δραστηριότητες κατάρτισης των εργαζομένων
  • δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού και βάσεων δεδομένων
  • δραστηριότητες που σχετίζονται με την απόκτηση ή τη μίσθωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
  • δραστηριότητες διαχείρισης της καινοτομίας.

Οι καινοτομικές δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσουν σε καινοτομία, να συνεχίζονται, να αναβάλλονται ή να εγκαταλείπονται.

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).