Συχνές Ερωτήσεις: Καινοτομία
Καινοτομικές Δραστηριότητες
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:38 AM

Οι καινοτομικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν όλες τις επιστημονικές, τεχνολογικές, οργανωτικές, οικονομικές και εμπορικές ενέργειες που οδηγούν, ή προορίζονται να οδηγήσουν, στην εισαγωγή καινοτομιών προϊόντος ή διαδικασίας.

Κάποιες δραστηριότητες μπορεί να είναι οι ίδιες καινοτόμες, αν εφαρμόζονται για πρώτη φορά από την επιχείρηση. Μπορεί όμως και να μην είναι νέες για την επιχείρηση, αλλά απαραίτητες για την εισαγωγή της καινοτομίας προϊόντος ή διαδικασίας.

Οι καινοτομικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν όλους τους τύπους δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Επιπλέον, περιλαμβάνουν την αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, κτηρίων, λογισμικού και αδειών.

Οι τεχνολογικές εργασίες, οι εργασίες ανάπτυξης, ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η προώθηση προϊόντων συμπεριλαμβάνονται μόνο όταν πραγματοποιούνται συγκεκριμένα για την ανάπτυξη ή/και την εφαρμογή μιας καινοτομίας προϊόντος ή διαδικασίας.

Συνοπτικά, οι καινοτομικές δραστηριότητες που καλύπτονται είναι οι εξής:

  • Ενδοεπιχειρησιακή Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
  • Εξωεπιχειρησιακή Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
  • Αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, λογισμικού και κτηρίων
  • Απόκτηση εξωτερικής γνώσης από άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς
  • Κατάρτιση για καινοτομικές δραστηριότητες
  • Εισαγωγή καινοτομιών στην αγορά
  • Σχεδιασμός
  • Άλλες δραστηριότητες
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).