Συχνές Ερωτήσεις
Προσωπικό απασχολούμενο σε δραστηριότητες Ε&Α
Posted by Ανδριάνα Δημακοπούλου on 30 March 2017 10:50 AM

Ως προσωπικό απασχολούμενο σε δραστηριότητες Ε&Α δεν θεωρούνται μόνο οι ερευνητές, αλλά όλα τα πρόσωπα που συμβάλλουν άμεσα στην πραγματοποίησή τους (π.χ. τεχνικοί, εργάτες, παρασκευαστές, προγραμματιστές, διοικητικοί κ.λπ.), χωρίς τη συμμετοχή των οποίων το ερευνητικό έργο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τις μεθοδολογικές οδηγίες της Eurostat και του ΟΟΣΑ (Frascati Manual) το προσωπικό Ε&Α κατανέμεται  σε δύο κατηγορίες με βάση το είδος της εργασίας που προσφέρει στην έρευνα:

  • Ερευνητές: Επαγγελματίες που εμπλέκονται στη σύλληψη ή τη δημιουργία νέας γνώσης. Διεξάγουν έρευνα και βελτιώνουν ή αναπτύσσουν έννοιες, θεωρίες, πρότυπα, τεχνικές, εξοπλισμό, λογισμικό ή επιχειρησιακές μεθόδους. Στους ερευνητές εντάσσονται και οι διδακτορικοί φοιτητές. Επίσης, η εποπτεία της ερευνητικής δραστηριότητας διδακτορικών φοιτητών αποτελεί Ε&Α. 
  • Λοιπό προσωπικό Ε&Α: Τεχνικοί και ισοδύναμο προσωπικό, των οποίων οι κύριες εργασίες απαιτούν τεχνική γνώση και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα πεδία της μηχανικής, των φυσικών επιστημών και των επιστημών ζωής ή των κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών. Συμμετέχουν σε Ε&Α εκτελώντας ερευνητικές και τεχνικές εργασίες που συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή εννοιών και λειτουργικών μεθόδων και τη χρήση ερευνητικού εξοπλισμού, υπό την επίβλεψη ερευνητών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται επίσης προσωπικό που εκτελεί διάφορες εργασίες που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες Ε&Α και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή τους όπως ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι τεχνίτες καθώς και διοικητικό, γραμματειακό και υπαλληλικό προσωπικό που συμμετέχει σε έργα Ε&Α ή σχετίζεται άμεσα με τέτοια έργα.

  Οδηγίες – Διευκρινίσεις 

  • Είναι πιθανό η παραπάνω ταξινόμηση να μην ανταποκρίνεται στις κατηγορίες προσωπικού που εφαρμόζονται στην επιχείρησή σας. Ωστόσο, παρακαλούμε να ταξινομήσετε τους απασχολούμενους σε Ε&Α σε κάθε μία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες με βάση τις περιγραφές που δίνονται.
  • Παρακαλούμε να καταγράψετε όλο το προσωπικό που απασχολήθηκε σε δραστηριότητες Ε&Α ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που είχε (μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, πλήρης ή μερική απασχόληση, άμισθοι, επισκέπτες, υπότροφοι, κ.λπ.).
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων Ε&Α από το προσωπικό στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Ερευνητής ο οποίος εργάζεται προσωρινά σε άλλον φορέα/επιχείρηση δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο προσωπικό, ανεξάρτητα αν αμείβεται από την επιχείρησή σας. Αντίθετα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν συνεργάτες οι οποίοι παρέχουν επί τόπου υπηρεσίες και χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις σας.
  • Στις δραστηριότητες Ε&Α συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση έργων Ε&Α (project management).
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: