Συχνές Ερωτήσεις
Εσωτερικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για δραστηριότητες Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων
Posted by Ανδριάνα Δημακοπούλου on 30 March 2017 11:02 AM

Οι δαπάνες που πραγματοποίησε η επιχείρησή σας τα κατά τη διάρκεια ενός έτους για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις της αναφέρονται ως εσωτερικές δαπάνες (intramural expenditure) και αφορούν σε δραστηριότητες Ε&Α που πραγματοποιούνται είτε ως μέρος των πάγιων δραστηριοτήτων της επιχείρησης, είτε στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών έργων ή προγραμμάτων, ή μετά από ανάθεση από τρίτο αλλά υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες Ε&Α που γίνονται με αναθέσεις σε συνεργάτες ή φορείς και πραγματοποιούνται εκτός της επιχείρησης ΔΕΝ πρέπει να δηλωθούν στις εσωτερικές δαπάνες αλλά στις εξωτερικές δαπάνες της Ενότητας Δ.

 

  • Τα στοιχεία αφορούν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους (π.χ. 2016 ) απολογιστικά όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές.
  • Οι δαπάνες ΔΕΝ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
  • Για τα πολυετή προγράμματα πρέπει να απομονώσετε το μέρος των δαπανών που πραγματοποιήθηκε στο έτος αναφοράς (π.χ. 2016).
  • Στις περιπτώσεις που μια δαπάνη αφορά και άλλες δραστηριότητες πλην των δραστηριοτήτων Ε&Α (π.χ. αμοιβές προσωπικού που απασχολείται και σε άλλες δραστηριότητες, γενικά έξοδα λειτουργίας κ.λπ.) δηλώνεται μόνο το μέρος που αφορά δραστηριότητες Ε&Α (π.χ. επιμερισμός αμοιβών προσωπικού με βάση τα ΙΠΑ που δηλώθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, επιμερισμός γενικών εξόδων με βάση pro rata κ.λπ.).
  • Για τις δαπάνες κεφαλαίου (αγορά κτιρίων, γης, οργάνων και εξοπλισμού) δηλώνεται το συνολικό κόστος αγοράς το έτος που πραγματοποιήθηκε η αγορά και όχι το κόστος απόσβεσης. Συνεπώς πρέπει να καταγραφεί το συνολικό κόστος των αγορών που πραγματοποιήθηκαν εντός του εκάστοτε έτους.

 

  • Για τον υπολογισμό των δαπανών που αφορούν σε Ε&Α  προτείνονται τα παρακάτω βήματα:

-          (α) Να προσδιορίσετε το κόστος του προσωπικού της επιχείρησής σας που απασχολείται σε Ε&Α βάσει του αριθμού ατόμων και των ΙΠΑ του προσωπικού που έχετε καταγράψει στην ενότητα Β του παρόντος ερωτηματολογίου (βλ. πίνακα Β.1, στήλη: «Προσωπικό της επιχείρησης») (λογ. 60 «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού» της ομάδας 6 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ).

-          (β) Να προσδιορίσετε το κόστος των συνεργατών της επιχείρησης που απασχολούνται σε Ε&Α βάσει του αριθμού και των ΙΠΑ των συνεργατών που έχετε καταγράψει στην ενότητα Β (βλ. πίνακα Β.1, στήλη: «On-site συνεργάτες που αμείβονται από την επιχείρηση») (λογ. 61 «Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων» της ομάδας 6 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ).

-          (γ) Να προσδιορίσετε τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (πλην του κόστους προσωπικού και συνεργατών της επιχείρησης) τα οποία σχετίζονται με διάφορα έξοδα, όπως ενοίκια, τηλεφωνικά έξοδα, ΔΕΗ, αναλώσιμα κτλ. και να καταγράψετε μόνο το μέρος αυτών των εξόδων που αφορά στην υποστήριξη της Ε&Α στην επιχείρησή σας. (Ομάδα 6 «Οργανικά Έξοδα κατ’ είδος» του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) -π.χ. λογ. 62 «Παροχές τρίτων», λογ. 64 «Διάφορα Έξοδα»). Σημείωση: Οι δαπάνες ΔΕΝ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

-        (δ) Να προσδιορίσετε τις δαπάνες κεφαλαίου (π.χ. κόστος αγοράς ακινήτων, κόστος αγοράς μεγάλης αξίας εξοπλισμού, έξοδα κατασκευών κτλ.) που αφορούν μόνο σε Ε&Α.

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: