Συχνές Ερωτήσεις
Εσωτερικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για δραστηριότητες Ε&Α στον Κρατικό Τομέα
Posted by Ειρήνη Τόιτου on 01 September 2017 09:53 AM

Οι δαπάνες E&A αναφέρονται ως εσωτερικές δαπάνες (intramural expenditure) και αφορούν σε δραστηριότητες Ε&Α που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του φορέα, ως μέρος των πάγιων δραστηριοτήτων του, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων, ή μετά από ανάθεση από τρίτο αλλά υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του φορέα.


Οι δραστηριότητες Ε&Α που γίνονται με αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς και πραγματοποιούνται εκτός του φορέα ΔΕΝ πρέπει να δηλωθούν στις εσωτερικές δαπάνες.


Οδηγίες - Διευκρινίσεις

  •     Τα στοιχεία αφορούν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους (π.χ. 2016) απολογιστικά όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές
  •     Οι δαπάνες ΔΕΝ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
  •     Για τα πολυετή προγράμματα πρέπει να απομονώσετε το μέρος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στο έτος αναφοράς (π.χ. 2016).
  •     Στις περιπτώσεις που μια δαπάνη αφορά και άλλες δραστηριότητες πλην των δραστηριοτήτων Ε&Α (π.χ. αμοιβές προσωπικού που απασχολείται και σε άλλες δραστηριότητες, γενικά έξοδα λειτουργίας κ.λπ.) δηλώνεται μόνο το μέρος που αφορά δραστηριότητες Ε&Α (π.χ. επιμερισμός αμοιβών προσωπικού με βάση τα ΙΠΑ που δηλώθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, επιμερισμός γενικών εξόδων με βάση pro rata κ.λπ.)   
  •     Για τις δαπάνες κεφαλαίου (αγορά κτιρίων, γης, οργάνων και εξοπλισμού) δηλώνεται το συνολικό κόστος αγοράς το έτος που πραγματοποιήθηκε η αγορά και όχι το κόστος απόσβεσης. Συνεπώς πρέπει να καταγραφεί το συνολικό κόστος των αγορών που πραγματοποιήθηκαν εντός του εκάστοτε έτους.


Σε κάποιες περιπτώσεις όπως π.χ. σε ευρωπαϊκά έργα, ένας φορέας μπορεί να λαμβάνει το σύνολο της χρηματοδότησης (π.χ. ως εθνικό σημείο επαφής του έργου) κι έπειτα να το διαμοιράζει σε άλλους φορείς που είναι οι εταίροι του ίδιου έργου. Ο φορέας που έχει αναλάβει την μεταφορά των ποσών χρηματοδότησης στους εταίρους, ΔΕΝ θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα ποσά ως δαπάνες E&A στο παρόν ερωτηματολόγιο

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: