Συχνές Ερωτήσεις
Προσωπικό απασχολούμενο σε δραστηριότητες Ε&Α στον Κρατικό Τομέα
Posted by Ειρήνη Τόιτου on 01 September 2017 10:01 AM

Στο προσωπικό Ε&Α καταγράφονται όλα τα πρόσωπα, από όλες τις κατηγορίες προσωπικού (Ερευνητικό, Επιστημονικό Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό), που συμβάλλουν άμεσα στην  πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων Ε&Α. Σύμφωνα με τις μεθοδολογικές οδηγίες της Eurostat και του ΟΟΣΑ (Frascati Manual) ως προσωπικό Ε&Α δεν θεωρούνται μόνο οι ερευνητές, αλλά όλα τα πρόσωπα που συμβάλλουν άμεσα (π.χ. τεχνικοί, εργάτες, παρασκευαστές, προγραμματιστές, διοικητικοί κ.λπ.), χωρίς τη συμμετοχή των οποίων το ερευνητικό έργο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.

 

Για τις ανάγκες των στατιστικών Ε&Α, το προσωπικό Ε&Α κατανέμεται  σε δύο κατηγορίες με βάση το είδος της εργασίας που προσφέρει στην έρευνα:

 • Ερευνητές: Επαγγελματίες που εμπλέκονται στη σύλληψη ή τη δημιουργία νέας γνώσης. Διεξάγουν έρευνα και βελτιώνουν ή αναπτύσσουν έννοιες, θεωρίες, πρότυπα, τεχνικές, εξοπλισμό, λογισμικό ή επιχειρησιακές μεθόδους. Στους ερευνητές εντάσσονται και οι διδακτορικοί φοιτητές
 • Λοιπό προσωπικό Ε&Α: Τεχνικοί και ισοδύναμο προσωπικό, των οποίων οι κύριες εργασίες απαιτούν τεχνική γνώση και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα πεδία της μηχανικής, των φυσικών επιστημών και των επιστημών ζωής ή των κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών. Συμμετέχουν σε Ε&Α εκτελώντας ερευνητικές και τεχνικές εργασίες που συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή εννοιών και λειτουργικών μεθόδων και τη χρήση ερευνητικού εξοπλισμού, υπό την επίβλεψη ερευνητών. Επίσης, προσωπικό που εκτελεί διάφορες εργασίες που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες Ε&Α και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή τους όπως ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι τεχνίτες και διοικητικό, γραμματειακό και υπαλληλικό προσωπικό που συμμετέχει σε έργα Ε&Α ή σχετίζεται άμεσα με τέτοια έργα.

 

  Οδηγίες - Διευκρινίσεις 

 • Παρακαλούμε να καταγράψετε όλο το προσωπικό που απασχολήθηκε σε δραστηριότητες Ε&Α ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που είχε (μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, πλήρης ή μερική απασχόληση, άμισθοι, επισκέπτες, υπότροφοι, κ.λπ.).
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων Ε&Α από το προσωπικό στις εγκαταστάσεις του φορέα σας. Ερευνητής ο οποίος εργάζεται προσωρινά σε άλλο φορέα δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο προσωπικό, ανεξάρτητα αν αμείβεται από τον δικό σας φορέα. Αντίθετα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι παρέχουν επί τόπου υπηρεσίες και χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις σας.
 • Στις δραστηριότητες Ε&Α συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση έργων Ε&Α (project management).

 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 • Το Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) του προσωπικού Ε&Α ορίζεται ως ο λόγος των ωρών εργασίας που πραγματικά αφιερώθηκαν σε Ε&Α κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς (συνήθως ένα ημερολογιακό έτος) προς το συνολικό αριθμό των συμβατικών ωρών εργασίας κατά την ίδια περίοδο από ένα άτομο ή από μία ομάδα.
  • Το ΙΠΑ χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του απασχολούμενου προσωπικού σε Ε&Α με συγκρίσιμο τρόπο και υπολογίζεται με βάση τον χρόνο που κάθε άτομο αφιερώνει σε δραστηριότητες Ε&Α. Ως εκ τούτου, ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης σε Ε&Α κατά τη διάρκεια ενός έτους λογίζεται ως ένα ΙΠΑ ενώ ένας μερικής απασχόλησης λογίζεται ως ποσοστό ενός ΙΠΑ σε αναλογία με τις ώρες απασχόλησής του σε Ε&Α.
  • Για παράδειγμα, ερευνητής με πλήρη απασχόληση σε όλη τη διάρκεια του 2016 που αφιερώνει 30% του χρόνου του σε δραστηριότητες Ε&Α (βάσει των πάγιων αρμοδιοτήτων του) και το υπόλοιπο σε άλλες δραστηριότητες (διδασκαλία, διοίκηση, κ.λπ.) ισοδυναμεί με 0,3 ΙΠΑ. Εάν το άτομο αυτό συμμετέχει επιπλέον και σε δύο ερευνητικά έργα στα οποία αφιέρωσε συνολικά 3 ανθρωπομήνες μέσα στο 2016, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 0,25 ΙΠΑ η συνολική απασχόλησή του σε Ε&Α είναι 0,55 ΙΠΑ (δηλαδή 0,30+0,25=0,55).
  • Αντίστοιχα, εξωτερικός συνεργάτης με πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα για διάστημα 6 μηνών το 2016 ισοδυναμεί με 0,5 ΙΠΑ.   

 

 

 

 

Πάγια καθήκοντα

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Σύνολο ΙΠΑ

 

Διάρκεια απασχόλησης

% απασχόλησης σε Ε&Α

ΙΠΑ

 

Διάρκεια απασχόλησης

% απασχόλησης σε Ε&Α

ΙΠΑ

 

Ερευνητής Α

12 μήνες

30%

12*0,3/12=0,30

3 μήνες

100%

3*1/12=0,25

0,55

Ερευνητής Β 

12 μήνες

35%

12*0,35/12=0,35

8 μήνες

100%

8*1/12=0,67

1*

Διοικητικός υπάλληλος Α

12 μήνες

15%

12*0,15/12=0,15

-

-

-

0,15

Εξωτερικός συνεργάτης  Α

 

 

 

6 μήνες

100%

6*1/12=0,50

0,50

…….

….

…..

…..

….

….

….

….

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: