Ποιες είναι οι κατηγορίες προσωπικού στις οποίες πρέπει να αναζητήσουμε τους απασχολούμενους σε δραστηριότητες Ε&Α στα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 13 November 2012 10:05 AM

ΑΕΙ

 • Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες
 • Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό: Επισκέπτες Καθηγητές, Εντεταλμένοι/άμισθοι επίκουροι καθηγητές, Ειδικοί Επιστήμονες, Άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80 και ΣΕΠ, Λοιπές κατηγορίες Συμβασιούχων
 • Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό: Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), Συνεργαζόμενο Ερευνητικό Προσωπικό, Βοηθοί/Επιμελητές/Επιστημονικοί Συνεργάτες, Λοιπές κατηγορίες (συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών)
 • Διοικητικό Προσωπικό – Κεντρική Διοίκηση και Τμήματα (Μόνιμοι, Με σύμβαση αορίστου χρόνου, Με σύμβαση ορισμένου χρόνου, Με σύμβαση έργου, Αποσπασμένοι)
 • Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό – Κεντρική Διοίκηση και Τμήματα (Μόνιμοι, Με θητεία)
 • Διδακτορικοί φοιτητές

ΤΕΙ

 • Μόνιμο Διδακτικό Προσωπικό: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Καθηγητές Εφαρμογών
 • Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
 • Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π), Τ.Ε. Τεχν. Εργ, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π)
 • Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό: Επιστημονικοί συνεργάτες, Εργαστηριακοί συνεργάτες, Ε.Ε.Μ (Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων)
 • Διδακτορικοί φοιτητές

Ερευνητικά πανεπιστημιακά ιδρύματα: Ερευνητές και λοιπό προσωπικό (μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό)

ΙΕK: Διδακτικό και λοιπό προσωπικό (μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό)

(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful