Συχνές Ερωτήσεις
Δραστηριότητες μηχανικής, σχεδίασης και άλλες δημιουργικές εργασίες
Posted by Μιχάλης Παπάζογλου on 11 February 2021 03:57 PM

 

Η μηχανική (engineering), η σχεδίαση και οι άλλες δημιουργικές εργασίες καλύπτουν τις πειραματικές και δημιουργικές δραστηριότητες που μπορεί να είναι στενά συνδεδεμένες με την έρευνα και πειραματική ανάπτυξη (Ε&Α), αλλά δεν πληρούν και τα πέντε κριτήρια της Ε&Α. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες μετά την καινοτομία ή οι επικουρικές δραστηριότητες στην Ε&Α, ή οι δραστηριότητες που διεξάγονται ανεξάρτητα από την Ε&Α. Η μηχανική αφορά τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τα πρότυπα της παραγωγής και του ποιοτικού ελέγχου. Η σχεδίαση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη νέων ή τροποποιημένων λειτουργιών, μορφών ή εμφάνισης των αγαθών, των υπηρεσιών ή των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση. Οι άλλες δημιουργικές εργασίες περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες για την απόκτηση νέας γνώσης ή την εφαρμογή της γνώσης με έναν νεωτεριστικό τρόπο, που δεν πληροί, όμως, τις ειδικές απαιτήσεις της Ε&Α για τον νεωτερισμό και την αβεβαιότητα (που σχετίζεται επίσης με τον μη πρόδηλο χαρακτήρα). Το μεγαλύτερο τμήμα της σχεδίασης και των άλλων δημιουργικών εργασιών, είναι καινοτομικές δραστηριότητες με εξαίρεση τις μικρές αλλαγές στη σχεδίαση, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της καινοτομίας. Πολλές δραστηριότητες μηχανικής δεν είναι καινοτομικές δραστηριότητες, όπως είναι η καθημερινή παραγωγή και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για υπάρχουσες διεργασίες.

Στις δαπάνες για τις δραστηριότητες μηχανικής, σχεδίασης και λοιπές δημιουργικές εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω δραστηριότητες, εκτός από το κόστος για τις σχεδιαστικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες μηχανικής που πληρούν τα κριτήρια για Ε&Α, και το οποίο θα πρέπει να δηλώνεται στην Ε&Α. Οι δαπάνες για την κατάρτιση των εργαζομένων στη σχεδίαση, τη μηχανική ή σε λοιπές δημιουργικές μεθόδους θα πρέπει κατ’ αρχήν να περιλαμβάνονται εδώ.
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: