Συχνές Ερωτήσεις
Δραστηριότητες που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ)
Posted by Μιχάλης Παπάζογλου on 11 February 2021 04:00 PM

 

Στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ) περιλαμβάνονται η προστασία ή εκμετάλλευση της γνώσης, που δημιουργείται συχνά μέσω έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης (Ε&Α), η ανάπτυξη λογισμικού και η μηχανική, η σχεδίαση και οι άλλες δημιουργικές εργασίες. Στις δραστηριότητες ΠΙ περιλαμβάνονται όλες οι διοικητικές υπηρεσίες και οι νομικές εργασίες για την αίτηση, την εγγραφή στο μητρώο, την τεκμηρίωση, τη διαχείριση, την εμπορία, την παραχώρηση άδειας χρήσης σε τρίτους, τη διάθεση και την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) της επιχείρησης, όλες οι δραστηριότητες για την απόκτηση ΔΠΙ από άλλους οργανισμούς, όπως είναι η απόκτηση άδειας εκμετάλλευσης ή η άμεση απόκτηση ΠΙ και οι δραστηριότητες πώλησης ΠΙ σε τρίτους. Οι δραστηριότητες ΠΙ που αφορούν ιδέες, εφευρέσεις και νέα ή βελτιωμένα προϊόντα ή επιχειρησιακές διαδικασίες, που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης είναι καινοτομικές δραστηριότητες.

Στις δαπάνες για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ΠΙ περιλαμβάνονται όλες οι τρέχουσες δαπάνες για τις παραπάνω δραστηριότητες. Σε αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατάρτιση στη διαχείριση της ΠΙ και για την απόκτηση εμπορικών σημάτων για δραστηριότητες μάρκετινγκ και εδραίωσης επωνυμίας. Το κόστος της αγοράς εξωτερικής ΠΙ που χρησιμοποιείται στην Ε&Α, θα πρέπει να δηλώνεται στην Ε&Α. Τα στοιχεία των δαπανών για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) μπορούν συνήθως να ληφθούν από το κόστος του αντίστοιχου τμήματος της επιχείρησης (στην περίπτωση των μεγαλύτερων οργανισμών) ή συνδυάζοντας το κόστος εργασίας για το προσωπικό της επιχείρησης, το κόστος αίτησης και καταχώρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας και το κόστος των εξωτερικών υπηρεσιών. Τα στοιχεία των δαπανών για την απόκτηση εξωτερικής ΠΙ μπορούν συνήθως να ληφθούν από τα στοιχεία του ισολογισμού (ως προσθήκες στις αντίστοιχες κατηγορίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων).
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: