Συχνές Ερωτήσεις
Δραστηριότητες κατάρτισης των εργαζομένων
Posted by Μιχάλης Παπάζογλου on 11 February 2021 04:00 PM

 

Στις δραστηριότητες κατάρτισης των εργαζομένων περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που πληρώνονται ή επιδοτούνται από την επιχείρηση, για να αναπτυχθούν η γνώση και οι δεξιότητες που απαιτούνται για το συγκεκριμένο επάγγελμα, την απασχόληση ή τα καθήκοντα των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στην κατάρτιση των εργαζομένων περιλαμβάνονται η κατάρτιση στον χώρο εργασίας και η εκπαίδευση που σχετίζεται με την εργασία και παρέχεται από κέντρα κατάρτισης και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στα παραδείγματα κατάρτισης ως καινοτομική δραστηριότητα περιλαμβάνονται η κατάρτιση του προσωπικού στη χρήση καινοτομιών, όπως είναι τα νέα συστήματα λογισμικού της εφοδιαστικής ή ο νέος εξοπλισμός, και η κατάρτιση που σχετίζεται με την υλοποίηση μιας καινοτομίας, όπως είναι οι οδηγίες που δίνονται στο προσωπικό του τμήματος μάρκετινγκ ή σε πελάτες για τη γνωριμία με μια καινοτομία προϊόντος.

Στις δαπάνες για την κατάρτιση των εργαζομένων περιλαμβάνεται το άμεσο και το έμμεσο κόστος που σχετίζεται με τις παραπάνω δραστηριότητες κατάρτισης των εργαζομένων της επιχείρησης. Στο άμεσο κόστος περιλαμβάνονται οι χρεώσεις για εξωτερικά μαθήματα, τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μαθημάτων κατάρτισης, το διδακτικό υλικό, το κόστος της εργασίας για την κατάρτιση του προσωπικού με ίδιους πόρους και το κόστος των διοικητικών υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος για κέντρα κατάρτισης που λειτουργούν μέσα στην επιχείρηση. Το έμμεσο κόστος αναφέρεται στο κόστος της εργασίας των εργαζομένων για τον χρόνο που περνούν στην κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της κατάρτισης στον χώρο εργασίας. Θα πρέπει να αποκλειστούν δυο δραστηριότητες από τις δαπάνες για την κατάρτιση των εργαζομένων: i) οι δαπάνες για την κατάρτιση πελατών ή άλλων προσώπων που δεν απασχολούνται στην επιχείρηση και ii) οι δαπάνες για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση (π.χ. η πρακτική άσκηση). Τα στοιχεία για το άμεσο κόστος της κατάρτισης των εργαζομένων μπορούν να ληφθούν από το τμήμα ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης.
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: