Συχνές Ερωτήσεις
Δραστηριότητες που σχετίζονται με την απόκτηση ή τη μίσθωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Posted by Μιχάλης Παπάζογλου on 11 February 2021 04:03 PM

 

Περιλαμβάνονται εδώ η αγορά, η μίσθωση ή η απόκτηση κτιρίων, μηχανημάτων, εξοπλισμού ή η παραγωγή με ίδιους πόρους τέτοιων αγαθών για ίδια χρήση. Η απόκτηση ή η μίσθωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελούν καινοτομική δραστηριότητα αυτές καθαυτές, όπως συμβαίνει όταν μια επιχείρηση αγοράζει εξοπλισμό, που τα χαρακτηριστικά του διαφέρουν σημαντικά από τον υπάρχοντα εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στις επιχειρησιακές διαδικασίες της. Η απόκτηση ενσώματων κεφαλαιουχικών αγαθών δεν αποτελεί γενικά καινοτομική δραστηριότητα, αν αφορά επενδύσεις αντικατάστασης ή επέκτασης κεφαλαίου που παραμένουν αμετάβλητες ή με μικρές μόνο αλλαγές σε σύγκριση με το υπάρχον απόθεμα ενσώματου κεφαλαίου. Η μίσθωση ή ενοικίαση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί καινοτομική δραστηριότητα αν τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη καινοτομιών προϊόντος ή επιχειρησιακής διαδικασίας.

Στις δαπάνες για την απόκτηση ή τη μίσθωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται το κόστος όλων των δραστηριοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και οι οποίες αποκτώνται μέσω αγοράς ή μίσθωσης, συν το κόστος της παραγωγής τέτοιων αγαθών μέσα στην επιχείρηση για ίδια χρήση ως κεφαλαιοποιημένη υπηρεσία, αλλά αποκλείοντας τις κεφαλαιοποιημένες δαπάνες για Ε&Α. Αυτή η κατηγορία δαπάνης αποτελείται από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και τις τρέχουσες δαπάνες για τη μίσθωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Τα στοιχεία για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες μπορούν να ληφθούν από τον ισολογισμό της επιχείρησης (ως προσθήκες στα ακίνητα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό). Τα στοιχεία για το κόστος μίσθωσης μπορούν να ληφθούν από την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης.
(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: