Συχνές Ερωτήσεις
Δραστηριότητες διαχείρισης της καινοτομίας
Posted by Μιχάλης Παπάζογλου on 11 February 2021 04:04 PM

 

Στη διαχείριση της καινοτομίας περιλαμβάνονται όλες οι συστηματικές δραστηριότητες για τον σχεδιασμό, τη διεύθυνση και τον έλεγχο των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων που διατίθενται για την καινοτομία. Εδώ περιλαμβάνεται και ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται οι πόροι για την καινοτομία, ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων και της λήψης αποφάσεων στους εργαζομένους, η διαχείριση της συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες, η ενσωμάτωση των εισροών, που προέρχονται από εξωτερικά μέρη, στις καινοτομικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης, και οι δραστηριότητες παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της καινοτομίας και υποστήριξης της μάθησης από την εμπειρία. Στη διαχείριση της καινοτομίας περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες για την καθιέρωση πολιτικών, στρατηγικών, στόχων, διαδικασιών, δομών, ρόλων και αρμοδιοτήτων που οργανώνουν την ενασχόληση με την καινοτομία μέσα στην επιχείρηση, όπως επίσης και οι μηχανισμοί για την αποτίμηση και την αξιολόγησή τους.

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: