Συχνές Ερωτήσεις
Δραστηριότητες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης (Ε&Α)
Posted by Μιχάλης Παπάζογλου on 11 February 2021 04:07 PM

 

Η έρευνα και πειραματική ανάπτυξη (Ε&Α) περιλαμβάνει τη δημιουργική και συστηματική εργασία με στόχο την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης για το ανθρώπινο είδος, τον πολιτισμό και την κοινωνία και την επινόηση νέων εφαρμογών της διαθέσιμης γνώσης. Σύμφωνα με τον ορισμό του Frascati Manual 2015 (OECD, 2015: ενότητες 2.5 ως 2.7), οι δραστηριότητες Ε&Α πρέπει να πληρούν πέντε κριτήρια: i) του νεωτερισμού, ii) της δημιουργικότητας, iii) της αντιμετώπισης ενός αβέβαιου αποτελέσματος, iv) της συστηματικότητας, και v) της δυνατότητας μεταφοράς και αναπαραγωγής. Η Ε&Α αποτελείται από τη βασική έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη.

Η Ε&Α ως καινοτομική δραστηριότητα. Εξ’ ορισμού, η εφαρμοσμένη έρευνα κατευθύνεται προς πρακτικούς σκοπούς ή στόχους, ενώ η πειραματική ανάπτυξη επιδιώκει την παραγωγή νέων προϊόντων ή διαδικασιών ή τη βελτίωση προϊόντων ή διαδικασιών που υπάρχουν ήδη. Άρα υπάρχει μια πρόθεση για τη δημιουργία καινοτομίας. Αν και η βασική έρευνα που στοχεύει να μεγαλώσει το απόθεμα της γνώσης μιας επιχείρησης, μπορεί να μην χρησιμοποιείται με στόχο τη δημιουργία συγκεκριμένων καινοτομιών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρατήρησης, για πρακτικούς λόγους, κάθε δραστηριότητα Ε&Α που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις ή αναθέτουν εξωτερικά, εξ’ ορισμού θεωρείται καινοτομική δραστηριότητα για αυτές τις επιχειρήσεις.

Είθισται κάθε Ε&Α να είναι καινοτομική δραστηριότητα και συνεπώς δεν είναι γενικά απαραίτητο να καθοριστεί αν οι υπηρεσίες Ε&Α γίνονται με σκοπό την καινοτομία. Η εφαρμοσμένη έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη διεξάγονται για την παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Ακόμη και η βασική έρευνα μπορεί να έχει ως απώτερο στόχο την καινοτομία, αν και, όπως έχει οριστεί, μπορεί να μην διεξάγεται έχοντας κατά νου κάποια συγκεκριμένη άμεση εμπορική υλοποίηση ή  χρήση (OECD, 2015: παράγραφος 7.47).

Στις δαπάνες Ε&Α θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις άδειες της πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν τα γενικά ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην Ε&Α και οι δαπάνες για τα ενσώματα αγαθά που χρησιμοποιούνται με σκοπό την Ε&Α, όπως επίσης και οι δαπάνες για σχεδιαστικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού που πληρούν τα πέντε κριτήρια για τις δραστηριότητες Ε&Α, όπως ορίζονται παραπάνω. Οι σχεδιαστικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού μπορεί να αποτελούν μέρος της Ε&Α, αν τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται σε κάποιο έργο Ε&Α και αν το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο (OECD, 2015: παράγραφος 2.62).
(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: