Συχνές Ερωτήσεις
Ορισμοί, παραδείγματα και επεξηγήσεις πίνακα Γ2Α
Posted by Δημήτρης Στογιάννης on 18 February 2021 11:09 AM

Εσωτερικές δαπάνες για Ε&Α ανά είδος χρηματοδότησης

Ο πίνακας Γ.2.α εξετάζει τις ροές κεφαλαίων για Ε&Α μεταξύ φορέων (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, οργανισμοί κα.) είτε Με (exchange) είτε Χωρίς (transfer) ανταπόδοση προς τον πάροχο Ε&Α. Τα ‘Κεφάλαια Ανταπόδοσης’ Ε&Α (Exchange R&D Funds) είναι κεφάλαια για Ε&Α μεταξύ φορέων με ανταποδοτική ροή επιστροφής της Ε&Α ενώ τα ‘Κεφάλαια Μεταφοράς’ Ε&Α (Transfer R&D Funds) είναι κεφάλαια για Ε&Α μεταξύ φορέων χωρίς ανταποδοτική ροή επιστροφής της Ε&Α.

Εξ’ ορισμού, στον συγκεκριμένο διαχωρισμό δεν συμμετέχουν οι δαπάνες που αναφέρονται στον πίνακα Γ2, από την πηγή χρηματοδότησης: ‘Ίδια έσοδα / Αυτοχρηματοδότηση’.

Η αξία των ‘Transfer Funds for R&D’ (Κεφαλαίων Μεταφοράς) υπολογίζεται αυτόματα μετά την συμπλήρωση από τον φορέα των ποσών των ‘Exchange Funds for R&D’ (Κεφαλαίων Aνταπόδοσης) τα οποία και συμπληρώνονται στον πίνακα Γ.2.α.

 

Κεφάλαια Ανταπόδοσης Ε&Α

Τα ‘Κεφάλαια Ανταπόδοσης’ Ε&Α είναι ροές χρηματοδότησης από έναν φορέα σε έναν άλλο με αντάλλαγμα την παράδοση και τα δικαιώματα των σχετικών αποτελεσμάτων Ε&Α. Ο φορέας χρηματοδότησης επωμίζεται τον κίνδυνο απόδοσης που σχετίζεται με την αβεβαιότητα του έργου.

Παραδείγματα ‘Κεφαλαίων Aνταπόδοσης’ (Exchange Funds): Καταγράφονται στον πίνακα Γ.2.α

  • Κεφάλαια που καταβάλλονται σε εταιρείες ερευνητικών υπηρεσιών ή άλλους φορείς που εκτελούν έρευνα και ανάπτυξη βάσει σύμβασης,
  • Κεφάλαια από Πωλήσεις υπηρεσιών Ε&Α όπου ένας φορέας ζητά από έναν άλλο φορέα να αναλάβει ένα έργο Ε&Α προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα σχετικά, ζητούμενα αποτελέσματα (αγορά από την πλευρά του χρηματοδότη/πελάτη),
  • Ανάθεση υλοποίησης δραστηριοτήτων Ε&Α. Αυτό συμβαίνει όταν μια μονάδα που εκτελεί Ε&Α - συνήθως λόγω έλλειψης χρόνου, πόρων ή επιστημονικών / τεχνικών ικανοτήτων - αφήνει σε άλλη μονάδα την ευθύνη για ανάληψη μέρους της εσωτερικής της έρευνας και ανάπτυξης. Η εξωτερική ανάθεση μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένα επιμέρους έργα, με αναφορά σε ένα μεγάλο έργο Ε&Α που διαχειρίζεται εσωτερικά από το χρηματοδότη, ή σε δραστηριότητες παρακολούθησης έργων Ε&Α που έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τον χρηματοδότη,
  • Συνεργασία στο πεδίο της Ε&Α για κοινό σκοπό, όταν έχει αξιολογηθεί η χρηματική αξία της δραστηριότητας Ε&Α που υλοποιείται από τους εταίρους μιας συμφωνίας συνεργασίας Ε&Α (partners of R&D co-operative agreement),
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανό, ακόμη και μέσω συμβάσεων ή πωλήσεων, ο φορέας χρηματοδότησης της Ε&Α να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του στα αποτελέσματα της έρευνας. Για παράδειγμα, ένας κυβερνητικός οργανισμός μπορεί να δώσει στον φορέα υλοποίησης αποκλειστικά δικαιώματα στην πνευματική ιδιοκτησία που προκύπτει, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα Ε&Α για τους εσωτερικούς της σκοπούς. Αυτή η περίπτωση θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως περίπτωση ‘Κεφαλαίων ανταπόδοσης’ Ε&Α, ακόμη και αν μπορεί να υπάρχει και κάποιο στοιχείο μεταφοράς. Έτσι, για παράδειγμα, ένας κυβερνητικός οργανισμός που χρηματοδοτεί ένα έργο Ε&Α μέσω μιας σύμβασης μπορεί να επιθυμεί να παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας και ανάπτυξης που έχει ανατεθεί στον φορέα υλοποίησης. Δεδομένου ότι μια τέτοια απόφαση είναι προνόμιο του χρηματοδότη, η συναλλαγή που χρηματοδοτεί τη δραστηριότητα Ε&Α θα πρέπει να εξακολουθεί να θεωρείται ως ‘Κεφάλαιο ανταπόδοσης’ για Ε&Α.

Κεφάλαια Μεταφοράς Ε&Α 

Τα ‘Κεφάλαια Μεταφοράς’ Ε&Α είναι ροές χρηματοδότησης από έναν φορέα σε έναν άλλο ώστε να εκτελεστούν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης χωρίς να παρέχεται κάποιο αγαθό ή υπηρεσία ως αντάλλαγμα και όπου ο χρηματοδότης δεν έχει δικαιώματα σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει χρηματοδοτήσει. Συνήθως, ο χρηματοδοτούμενος φορέας που υλοποιεί Ε&Α θα διατηρήσει τα περισσότερα δικαιώματα στα αποτελέσματα της Ε&Α, το οποίο εξηγεί τη φύση αυτού του ‘Κεφαλαίου Μεταφοράς’ (Transfer funds for R&D). Ο φορέας χρηματοδότησης ωστόσο, μπορεί να επιβάλει ορισμένους όρους στον φορέα υλοποίησης, όπως περιοδικές αναφορές, συμμόρφωση με τη δραστηριότητα ή την περιγραφή του έργου που ορίζεται στους όρους της συμφωνίας ή ακόμη και δημόσια διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Παραδείγματα ‘Κεφαλαίων Μεταφοράς’ (Transfer Funds): ΔΕΝ καταγράφονται στον πίνακα Γ.2.α 

  • Κεφάλαια από Επιδόματα, Υποτροφίες, Επιχορηγήσεις (Grands), Διαγραφή Χρέους (τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δημόσιους δανειστές), Φιλανθρωπία από ιδιωτικές επιχειρήσεις και από ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων ατόμων), Χρηματοδότηση από πλήθος (crowdfunding - εξαιρουμένης οποιασδήποτε εμπορικής σχέσης), προσωπικές μεταφορές όπως δώρα κ.α.
Η θεσμική Κρατική χρηματοδότηση (Τακτικός Προϋπολογισμός) των φορέων Ε&Α ή των δραστηριοτήτων Ε&Α των Πανεπιστημίων, έχει συμφωνηθεί να καταγράφεται στην κατηγορία των ‘Κεφαλαίων Μεταφοράς’ (Transfer Funds) ώστε να διασφαλίζεται η διεθνής συγκρισιμότητα.
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful